СОШ №45 Средняя общеобразовательная школа №45

Расписание

САБАКТАРДЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ    2019-2020 — окуу  жылы                                                                              

                        ( Кыргыз класстары боюнча)

 

 

  каб.каб.каб.
Д

Ү

Й

Ш

Ө

М

Б

Ү

1Музыка 208Кыргыз  тили412Дене тарбиясыс/з
2Кыргыз  тили412Математика    305Табият таануу211
3Кырг.\дүй.тарых   312Табият таануу211Кыргыз  тили412
4Математика 413Чет тили307/410Кырг. адабият412
5Чет тили307/401Кырг. адабият412Математика 413
6Табият таануу211Кырг.\дүй.тарых   312Чет тили307/410
7      
8      
Ш

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Чет тили307/401Информатика    303Көркөм өнөр 211
2Информатика    303Көркөм өнөр 211Русск. язык301/411
3Көркөм өнөр 211Чет тили307/410Информатика    303
4Технология 211/306Кыргыз тили412Чет тили307/410
5Математика    413Кырг. адабият   412Технология 211/306
6Кыргыз  тили412Технология 211/306Математика    413
7      
8      
Ш

А

Р

Ш

Е

М

Б

И

1Математика    413  Чет тили307/410
2Чет тили307/401Адамж/а коом313Математика    413
3Кырг. тили412Чет тили307/410Адамж/а коом313
4Адамж/а коом313Математика 305Кырг. тили412
5Дене тарбиясыс/зКырг. тили412Кырг./дүй.тар.   312
6Кырг. адабият   412Кырг.\дүй.тарых   312Дене тарбиясыс/з
7      
8      
Б

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Русск. язык301/411Математика    305Музыка 208
2Кырг.\дүй.тарых   312Русск. язык301/411Математика    413
3Математика    413Музыка 208Кырг. тили412
4Чет тили307/401Русск. литерат.   301Кырг. адабият412
5Кырг. тили412Чет тили307/410Русск. литерат.   301
6Русск. литерат.   301Дене тарбиясыс/зЧет тили307/410
7Класстык саат401Класстык саат412Класстык саат211
8      
 

Ж
У
М
А

 

1Русск. язык301/411Дене тарбиясыс/зЧет тили307/410
2Чет тили307/401Русск. язык301/411Математика    413
3Кырг. адабият412Чет тили307/410Русск. язык301/411
4Математика (к)   413Кырг. адабият412Кырг.\дүй.тар.   312
5Дене тарбиясыс/зМатематика    305Кырг. тили412
6  Математика (к)   305  
7      
8      

                                      

   каб.каб.
Д

Ү

Й

Ш

Ө

М

Б

Ү

1Физика     211Кыргыз тили302Адам ж/а коом312
2Математика 413Кырг. адабият302Кырг. тарыхы312
3География 306Русск. литерат.   301Чет тили209/401
4Русск. литерат.   301Математика305Дене тарбиясыс/з
5Русск.  язык301/411Дене тарбиясыс/зМатематика305
6Кыргыз тили302Русск. язык   301/411Биология 106
7    Класстык саат106
8      
Ш

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Кыргыз тили302География 306Дүйнө. тарыхы312
2География 306Химия 413Кыргыз тили302
3Кырг. тарыхы312Кыргыз тили302Биология 106
4Химия    413Информатика      303Чет тили209/401
5Информатика    303Кырг. тарыхы312Химия 305
6Дене тарбиясыс/зБиология 106Русск. язык301/411
7Класстык саат106Класстык саат      302  
8      
Ш

А

Р

Ш

Е

М

И

1Биология      106Дүйнө. тарыхы312Русск. литерат.   301
2Дүйнө. тарыхы312Биология      106Кырг.  адабият302
3Русск. литерат.   301Математика305Адам ж/а коом312
4Математика413Русск. литерат.   301Дене тарбиясыс/з
5Физика    211Кыргыз тили302Математика305
6Математика413Физика    211География   306
7      
8      
Б

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Кыргыз тили302Химия 407Информатика    303
2Чет тили209/401Математика305Кырг.  адабият302
3Химия     407Чет тили209/401Математика305
4Математика413Дене тарбиясыс/зФизика    211
5Кырг.  адабият302Информатика    303Химия 407
6Информатика    303Математика (к)305Технология 211/413
7      
8      

Ж
У
М
А
1Математика    413Физика    211Кыргыз тили302
2Биология 106Математика305Кырг.  адабият302
3Кырг.  адабият302Технология 211/413Математика305
4Чет тили209/401География   306Физика    211
5Технология 211/413Чет тили209/401География   306
6Дене тарбиясыс/зКырг.  адабият302Русск. литерат.   301
7      
8      

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   БЕКИТЕМИН 

                                                                                                        № 45 жалпы орто билим берүү

                                                                                          мектебинин директору

                                                                                                      ___________________   И.Б.Ем                                                                                                                                                                   

 

  каб.10акаб.11акаб.
Д

Ү

Й

Ш
Ө
М
Б

Ү

1Русск. литерат.309/401  Математика 305
2Биология 106Дене тарбиясыс/зЧет тили209/401
3Кыргыз тили302Математика 305Дене тарбиясыс/з
4Чет тили209/401География 306Физика 211
5Дене тарбиясыс/зФизика 211Кыргыз тили    302
6Математика    413Кырг. адабияты   302География 306
7  Класстык саат401  
8      
Ш
Е
Й
Ш
Е
М
Б
И
1Дене тарбиясыс/зАЧД107Химия 413
2Кырг. тарыхы312АЧД107Чет тили209/301
3Химия 413Чет тили209/301Русск. литерат   301
4Математика    413Русск. литерат.   301Кыргыз тили302
5Русск. язык301/411Кыргыз тили302АЧД107
6Кыргыз адабият302Химия 305АЧД107
7Класстык саат301  Класстык саат401
8      
Ш
А
Р
Ш
Е
М
Б
И

 

1Физика    211Математика305Кырг.  адабият302
2Русск. литерат.   301Физика    211Математика305
3Чет тили209/401Кыргыз тили302Физика    211
4Кыргыз тили    302Чет тили209/301Кырг. тарыхы312
5География 306Биология    106Русск. язык301/411
6Кырг.  адабият302Русск. язык301/411  
7      
8      
Б

Е
Й
Ш
Е
М
Б

И

1Математика413Физика    211Дүйнө. тарыхы312
2Информатика    303Химия    407Физика    211
3Физика    211Кырг. тарыхы312Кыргыз тили302
4Химия 407Дене тарбиясыс/зМатематика305
5Математика413Математика305Биология    106
6Адам ж/а коом312Кырг.  адабият302Кырг.  адабият302
7    Химия 311
8      
 

 

Ж
У
М
А

1Биология 106Дүйнө. тарыхы312Математика305
2География   306Адам ж/а коом312Русск. литерат.   301
3Адам ж/а коом312Русск. литерат.   301Дене тарбиясыс/з
4Кырг.  адабият302Математика305Русск. язык301/411
5Дүйнө. тарыхы312Русск. язык301/411Кырг.  адабият302
6Технология 211/413Кырг.  адабият412Адам ж/а коом312
7      
8      

                                                    

САБАКТАРДЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ    2019-2020 — окуу  жылы                                                                              

                        ( Кыргыз класстары боюнча

  каб.6бкаб.
Д

Ү

Й

Ш
Ө
М
Б

Ү

0    
1Математика 305Чет тили  209/401
2Кырг.\дүй.тарых     313Математика 413
3Чет тили209/307Русск. литерат       301
4Биология 106Кыргыз тили412
5Русск. язык301/305Кырг. тарыхы313
6Кыргыз тили412Дене тарбиясыс/з
7Класстык саат      305Класстык саат        413
Ш
Е
Й
Ш
Е
М
Б
И
0    
1Музыка 208Көркөм өнөр       211
2Чет тили209/307Математика 413
3Кыргыз тили412Технология 306/413
4Технология 306/305Кыргыз тили412
5Дене тарбиясыс/зМузыка 208
6Кыргыз адабият412Чет тили209/307
7    
Ш
А
Р
Ш
Е
М
Б
И

 

0    
1Математика 305Биология 106
2Чет тили209/307География 306
3Кыргыз тили412Чет тили209/410
4Русск. литерат.301Адам ж/а коом313
5Адам ж/а коом313Кыргыз тили412
6Кыргыз адабият412Русск. язык 301/411
7    
Б

Е
Й
Ш
Е
М
Б

И

0    
1География306Биология 106
2Чет тили209/307Русск. язык  301/411
3Математика 305Информатика      303
4Информатика      303Математика 413
5Русск. язык301/305Кыргыз адабият412
6Кыргыз адабият412Чет тили209/307
7    
 

 

Ж
У
М
А

0    
1Көркөм өнөр407Кырг.\дүй.тарых       313
2География 306Математика 413
3Математика 305География 306
4Кырг.\дүй.тарых     313Кыргыз тили412
5Дене тарбиясыс/зКыргыз адабият412
6Биология 106Дене тарбиясыс/з
7    

                                               

    
Д

Ү

Й

Ш
Ө
М
Б

Ү

0    
1Дене тарбиясыс/зГеография      306
2Кыргыз тили412Русск. литерат    301
3Математика 413Кыргыз тили412
4Русск. литерат    301Математика 305
5Чет тили307/410Кырг. адабият412
6Музыка    208Русск. язык301/411
     
Ш
Е
Й
Ш
Е
М
Б
И
0    
1Кырг.  тарыхы    312Дене тарбиясыс/з
2География 306Кыргыз тили412
3Русск. литерат    301Чет тили307/410
4Биология     106Русск. литерат.     301
5Технология 312/306Кырг. адабият412
6Чет тили307/305Технология 306/305
     
Ш
А
Р
Ш
Е
М
Б
И

 

0    
1Көркөм өнөр     211Дене тарбиясыс/з
2Чет тили307/410Физика 211
3Физика 211Чет тили307/410
4Кыргыз адабият412Математика 305
5Русск. язык301/411Кырг. тарыхы312
6Дүйнө тарыхы312Музыка      208
 Класстык саат     312  
Б

Е
Й
Ш
Е
М
Б

И

0    
1Дене тарбиясыс/зКөркөм өнөр402
2Математика 413Кыргыз тили412
3Кыргыз тили412Русск. язык301/411
4Кыргыз адабият412Чет тили307/410
5Информатика 303Математика 305
6Русск. язык301/312Информатика 303
   Класстык саат     305
 

 

Ж
У
М
А

0    
1География 306Биология 106
2Кыргыз тили412Физика      211
3Кыргыз адабият412Дүйнө тарыхы312
4Математика 413Математика 305
5Физика      211География 306
6Математика 413Кыргыз адабият412
     

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

САБАКТАРДЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ    2018-2019 — окуу  жылы                                                                              

                        ( Кыргыз класстары боюнча)

 

  каб.каб.каб.
Д

Ү

Й

Ш

Ө

М

Б

Ү

1Информатика303Кыргыз тили404Математика413
2Русск. литерат.301Дене тарбиясыс\зКыргыз тили404
3Кыргыз тили404Русск. литерат.301Информатика303
4Математика413Математика 305Музыка208
5Дене тарбиясыс\зКөркөм өнөр412Физика    211
6Кырг.\дүй.тарых   312Кырг.адабияты404Кырг.адабияты302
7      
8      
Ш

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1География306Биология106Русский язык301\411
2Көркөм өнөр    211География306Русск. литерат.301
3Кыргыз тил409Чет  тили401\307Адеп 211
4Чет  тили401\307Музыка 208Кыргыз тили412
5Музыка208Кыргыз тили412География306
6Кырг.адабияты409Кырг.\дүй.тарых312Кырг.адабияты302
7    Кл. саат106
8      
Ш

А

Р

Ш

Е

М

Б

И

1Русск. язык301\411Кырг.\дүй.тарых312Математика 413
2Биология106Кыргыз тили412Русск. литерат.301
3Математика413Чет  тили401\307Кыргыз тили404
4География306Русск. язык301\411Көркөм өнөр412
5Чет  тили401\307Математика305Физика 211
6Адам жана коом   312Биология106Дене тарбиясыс\з
7      
8      
Б

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Чет  тили401\307Кыргыз тили412География306
2Дене тарбиясыс\зЧет  тили401\307Математика413
3Кыргыз тили412География306Кырг.тарыхы312
4Кырг.адабияты412Адам жана коом312Кырг.адабияты302
5Кырг.\дүй.тарых   312Дене тарбиясыс\зЧет тили401\307
6Математика413Математика305Дене тарбиясыс\з
7Кл. саат312Кл. саат305  
8      
 

Ж
У
М
А

 

1Биология106Технология306Математика413
2Технология306Кырг.адабияты   412Биология106
3Кыргыз тили412Русский язык301\411Технология306
4Русск. язык301\411Математика305Чет  тили401\307
5Чет  тили401\307Информатика303Дүйнө тарыхы312
6Математика413Чет  тили401\307Русск. язык301\411
7      
8      

 

 

 

 

 

 

 

 

   каб.каб.
Д

Ү

Й

Ш

Ө

М

Б

Ү

1Музыка 208Математика 305Русск. язык301\411
2Кырг.тарыхы312Физика211Информатика303
3Математика 413Кыргыз тили412Кырг.тарыхы312
4Информатика303Кырг.тарыхы312Физика211
5Кыргыз тили302Русск. язык301\411Математика 305
6Дене тарбиясыс\зИнформатика303Кыргыз тили412
7      
8      
Ш

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Адеп413Химия 311Дене тарбиясыс\з
2Дене тарбиясыс\зКыргыз тили412Химия 311
3География306Кырг.адабияты412Русск. литерат.301
4Русск. литерат.301Биология106География306
5Кыргыз тили302Русск. лтиерат.411Биология106
6Русск. язык301\411География306Кыргыз тили412
7  Кл. саат   
8      
Ш

А

Р

Ш

Е

М

И

1Кыргыз тили302География306Биология106
2Кырг.адабияты302Информатика303Математика 305
3Физика211Математика 305Русск. литерат.411
4Биология 106Чет тили401\307Физика211
5Математика 413Русск. литерат.411Кыргыз тили412
6Русск.литерат.411Кыргыз тили412Чет тили401\307
7      
8      
Б

Е

Й

Ш

Е

М

Б

И

1Көркөм өнөр301Дене тарбиясыс\зМатематика 305
2География306Математика 305Адеп 301
3Математика 413Физика211Информатика303
4Физика211Адеп301Дене тарбиясыс\з
5Кырг.адабияты302Кырг.адабияты412География306
6Англис тил401\307Дүйнө тарыхы312Кырг.адабияты412
7Кл. саат306    
8      

Ж
У
М
А
1Дүйнө тарыхы312Технология211Чет тили401\307
2Математика 413Чет тили401\307Дүйнө тарыхы312
3Чет тили401\307Химия 311Математика 305
4Технология306Биология106Химия 311
5Русск. язык301\411Математика 305Кырг.адабияты412
6Кырг.адабияты302Дене тарбиясыс\зТехнология211
7    Кл. саат412
8      

 

 

 

 

 

                                             

 

 

  каб.каб. каб.
Д

Ү

Й

Ш
Ө
М
Б

Ү

1Дене тарбиясыс\зКыргыз тили302  
2Математика 305Математика 413  
3Кыргыз тили302Физика211  
4Орус тил301\411Дене тарбиясыс\з  
5Кырг.тарыхы312Информатика303  
6Чет или401\307Русск. язык301\411  
7      
8      
Ш
Е
Й
Ш
Е
М
Б
И
1Кыргыз тили302Кырг.тарыхы312  
2Биология106Кырг.адабияты302  
3Дүйнө тарыхы312Биология106  
4Кырг.адабияты302Русск.литерат.301  
5Адам жана коом312Химия 311  
6Химия 311Чет тили401\307  
7      
8      
Ш
А
Р
Ш
Е
М
Б
И

 

1Математика 305Дене тарбиясыс\з  
2Адам жана коом312Физика211  
3Дене тарбиясыс\зДүйнө тарыхы312  
4Кырг.адабияты302Математика 413  
5География306Адам жана коом312  
6Русск. литерат.301География306  
7      
8      
Б

Е
Й
Ш
Е
М
Б

И

1Биология106Кыргыз тили302  
2Технология211Биология106  
3Чет тили401\307Кырг.адабияты302  
4География306Чет тили401\307  
5Математика 305Математика 413  
6Физика211География306  
7Кл. саат401Кл. саат306  
8      
 

 

Ж
У
М
А

1Кырг.адабияты302Русск.литерат.301  
2Русск. литерат.301Химия 311  
3Физика211Математика 305  
4Информатика303Кырг.адабияты302  
5Химия 311Технология211  
6Математика 305Адам жана коом312  
7      
8      

 

 

 

                                                                                                                                  БЕКИТЕМИН

№ 45 жалпы орто билим берүү

 мектебинин директору

_________И.Б.Ем                                                                                                                 

                                                         

  10акаб.11акаб.  
Д

Ү

Й

Ш
Ө
М
Б

Ү

1Физика211Кырг.тарыхы312  
2Кыргыз тили302Чет тили401\209  
3Дене тарбиясыс\зМатематика 305  
4Чет тили401\209Кыргыз тил302  
5Русск. литерат.301Дене тарбиясыс\з  
6Математика 305Физика/астрон.211  
7      
8      
Ш
Е
Й
Ш
Е
М
Б
И
1АЧД107Русск. литерат.404  
2АЧД107Дүйнө тарыхы312  
3Химия 311Кыргыз тили302  
4Кырг.тарыхы312Химия 311  
5Русск. язык301\411АЧД107  
6  АЧД107  
7      
8      
Ш
А
Р
Ш
Е
М
Б
И

 

1Чет тили401\209Физика/астрон.211  
2География306Чет тили401\209  
3Кырг.адабияты302География306  
4Дене тарбиясыс\зМатематика 305  
5Русск. язык301\411Кыргыз тили302  
6Математика 305Кырг.адабияты302  
7      
8      
Б

Е
Й
Ш
Е
М
Б

И

1Физика211Адам жана коом312  
2Дүйнө тарыхы312Кырг.адабияты302  
3Биология106Математика 305  
4Математика 305Биология106  
5Русск. литерат.301Физика/астрон.211  
6Кырг.адабияты302Русск. язык301\404  
7Кл. саат301Кл. саат404  
8      
 

 

Ж
У
М
А

1Математика 305Химия 311  
2Кыргыз тили302Математика 305  
3Адам жана коом312Кырг.адабияты302  
4Физика211Русск. литерат.404  
5Кырг.адабияты302Дене тарбиясыс\з  
6Химия 311Русск. язык301\404  
7      
8      

 

                                                               

  каб.каб.
Д

Ү

Й

Ш
Ө
М
Б

Ү

1Дене тарбиясыс\зМатематика413
2Чет тили307/410Кыргыз  тили   412
3Математика305Чет тили307\410
4Музыка 208Кырг. адабияты412
5Кыргыз  тили   412Дене тарбиясыс\з
6Кырг.\дүй.тарых   312Кл.  саат413
7    
8    
Ш
Е
Й
Ш
Е
М
Б
И
1Чет тили307\410Кыргыз  тили   211
2Табият  таануу    106Чет тили307\410
3Кыргыз  тили   412Русск. язык301\404
4Көркөм өнөр413Кырг.\дүй.тарых   312
5Кырг.\дүй.тарых   312Көркөм өнөр413
6Кырг. адабияты412Музыка 208
7    
8    
Ш
А
Р
Ш
Е
М
Б
И

 

1Кыргыз  тили412Математика413
2Русск. язык301\411Кырг.адабияты412
3Математика305Чет тили307\410
4Чет тили307\410Русск. язык301\411
5Русск. литерат.301Адам ж\а коом413
6Дене тарбиясыс\зКыргыз тили   412
7    
8    
Б

Е
Й
Ш
Е
М
Б

И

1Кыргыз тили412Табият  таануу    106
2Кырг. адабияты412Чет тили307\410
3Математика305Информатика303
4Чет тили307\410Математика413
5Информатика303Дене тарбиясыс\з
6Адам ж\а коом312Кыргыз тили   412
7    
8    
 

 

Ж
У
М
А

1Технология306Кырг.\дүй.тарых    409
2Математика   305Чет тили307\410
3Чет тили307\410Русск. литерат.301
4Русск. язык301\411Технология306
5Математика(шк)305Математика    413
6Кл.  саат305Математика(шк)    413
7    

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  2019– 2020-учебный год.  1- смена

( классы с русским языком обучения)

               

  каб.каб.каб.
 

П

О

Н

Е

Д

 

1Информатика 303Иностран.язык410/410Математика408
2Иностран.язык307/410Математика408Информатика 303
3Математика408Информатика 303Иностран.язык307/410
4Математика(к)   408Музыка 208Русск. язык404
5Русск. язык404Математика(к)    408Музыка 208
6Музыка 208Русск. язык409Математика(к)   408
7Классный час 404Классный час409Классный час310
8      
В

Т

О

Р

Н

И

К

1Естествознание 402Технология 409  
2Иностран.язык307/410Естествознание 402Технология 409
3Кыргыз тили310/404ИХТ409Естествознание 402
4Математика408Кыргыз тили310/404Физич. культурас/з
5Технология 409Иностран.язык307/410Математика408
6ИХТ409Математика408Иностран.язык307/410
7      
8      
 

С

Р

Е

Д

А

1Русск. язык404Русск. язык409Математика408
2Математика408Физич. культурас/зРусск. язык409
3Физич. культурас/зМатематика408Русск. литерат. 
4Русск. литерат.409Русск. литерат.409Иностран.язык307/410
5Иностран.язык307/410Ист.Кырг. и мир.313Физич. культурас/з
6  Иностран.язык307/410Кыргыз тили310/404
7      
8      
Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

1Иностран.язык307/410Русск. язык409Русск. язык404
2Русск. язык409Иностран.язык307/410Ист.Кырг. и мир.402
3Физич. культурас/зИст.Кырг. и мир.402Иностран.язык209/107
4Математика 408ЧиО402Кыргыз тили310/404
5Ист.Кырг. и мир.402Математика408Русск. литерат.409
6Русск. литерат.409Кыргыз тили310/404Математика408
7      
 8      
П
Я
Т
Н
И
Ц
А
1Русск. язык408Русск. язык409Кыргыз адабият310
2Ист.Кырг. и мир.409Физич. культурас/зИХТ408
3ЧиО408Кыргыз адабият404Русск. язык408
4Иностран.язык307/410Русск. литерат.409Ист.Кырг. и мир.313
5Кыргыз адабият404Иностран.язык307/410ЧиО313
6Кыргыз тили310/404Классный час409Иностран.язык307/410
7      
8      

 

  каб.каб.каб.
 

П

О

Н

Е

Д

 

1Русск. язык405История Кырг.313Физич.культура    с/з
2Математика210Математика407История Кырг.313
3Русск. литерат.405Математика407География 402
4Информатика 303География 402Русск. язык405
5Иностран.язык202/209Информатика 303Русск. литерат.405
6География 402Русск. язык406Информатика 303
7    Классный час405
8      
В

Т

О

Р

Н

И

К

1Русск. язык405Русск. язык406Биология 106
2Музыка 208Химия 311Русск. язык405
3Математика210Кыргыз тили309/407Химия 311 
4Технология 409Физика 210Кыргыз тили309/407
5Биология 106Иностран.язык209/401Физика 210
6География 402Физич.культурас/зИностран.язык209/401
7Классный час405Классный час406  
8      
 

С

Р

Е

Д

А

1Ист.Кырг. и мир.313Физич.культурас/зРусск. язык405
2Русск. язык405Химия 311Биология 402
3Математика 210География 402Математика 202
4Иностран.язык202/209Математика 407Кыргыз тили309/404
5Кыргыз тили404/107Кыргыз тили309/310География 402
6ЧиО313Биология 106Иностран.язык202/401
7      
8      
Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

1Русск. язык405Физика 210Миров. история313
2Физич.культурас/зМиров. история313Химия 313
3Кыргыз тили404/409Информатика 303Физика 210
4Иностран.язык107/209Кыргыз тили309/107Информатика 303
5Биология 106Русск. литерат.406Математика 202
6ИХТ409Иностран.язык401/209Русск. литерат.405
7      
8      
П
Я
Т
Н
И
Ц
А
1Ист.Кырг. и мир.406Математика 407Кыргыз тили309/404
2Иностран.язык404/209Технология 402/311Математика 202
3Математика 210Русск. язык406Математика 202
4Физич.культурас/зРусск. литерат.406Технология 402/311
5Русск. литерат.405Кыргыз адабият408Физич.культурас/з
6Кыргыз адабият409Биология 311Кыргыз адабият407
7      
8      

                                                             

  каб.каб.10гкаб.
 

П

О

Н

Е

Д

 

1География 402Физика 210Математика 407
2Русск. язык406География 402Русск. литерат.405
3История Кырг.313Русск. язык406Физика 210
4Физика 210История Кырг.313Кырг. адабияты     309
5Биология 107Кыргыз тили309/310География 402
6Кыргыз тили309/310Биология 107Физич.культура     с/з
7    Классный час407
8      
В

Т

О

Р

Н

И

К

1Химия 311Миров. история313Иностран.язык209
2Русск. язык406Физич.культур     с/зИстория Кырг.313
3Миров. история313Русск. язык406Доприз.подготов.107
4Технология 402Химия 311Доприз.подготов.107
5ЧиО313Технология  402Кыргыз тили309
6Кыргыз тили309/310Русск. литерат.406Русск. литерат.405
7  Классный час309  
8      
 

С

Р

Е

Д

А

1Физика 210Биология 107Химия 311
2Биология 107Физика 210Иностран.язык209
3Русск. язык406Кыргыз тили309/404Математика 407
4Информатика 303Математика 202Русск. литерат.405
5Математика 202Информатика 303Русск. язык405
6Кырг. адабияты309Математика 202Физич.культура     с/з
7      
8      
Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

1Химия 311Иностран.язык401/209  
2Математика 202Русск. литерат.406Физика 210
3Математика 202Химия 311Кыргыз тили309
4Русск. литерат.406Математика 202Химия 311
5Иностран.язык401/209Кыргыз тили309/404Русск. литерат.405
6Физич.культура     с/зЧиО313Миров. история313
7Классный час406    
8      
П
Я
Т
Н
И
Ц
А
1Иностран.язык401/209Физич.культ.     с/зЧиО313
2Русск. литерат.405Кырг. адабият309Математика 407
3География 402Иностран.язык401/209Математика 407
4Кыргыз тили309/310Математика 202Физика 210
5Математика 202География      402Биология 106
6Физич.культура     с/зРусск. литерат.406Кыргыз тили309
7      
8      

                                                                                                                       

  11г 11д 
 

П

О

Н

Е

Д

 

1Доприз. подготов.107Иностран.язык401/209
2Доприз. подготов.107Кыргыз адабияты309
3Кыргыз тили309Доприз. подготов.107
4Математика      407Доприз. подготов.107
5История Кырг.313Физика 210
6Иностран.язык401История Кырг.313
7    
8    
В

Т

О

Р

Н

И

К

1Кыргыз тили309Математика      210
2Физика 210Кыргыз тили309/404
3Физич.культур     с/зРусск. литерат.405
4ЧиО313Биология 106
5Русск. литерат.405Физич.культур      с/з
6Биология 311ЧиО313
7    
8    
 

С

Р

Е

Д

А

1География 402Иностран.язык401/209
2Математика 407Кыргыз тили309/404
3Русск. язык     405Химия       311
4Химия      311Математика 407
5Математика 407Физика 210
6Русск. литерат.405География 402
7    
8    
Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

1Кыргыз тили      309Физич.культура     с/з
2Русск. литерат.405Кыргыз тили309/404
3Миров. история313Русск. литерат.405
4Физика 210Миров. история313
5Физич.культура     с/зФизика 210
6Кыргыз адабияты309Математика 210
7Классный час      405Классный час210
8    
П
Я
Т
Н
И
Ц
А
1Химия 311Математика 407
2ЧиО313Химия 311
3Кыргыз тили309ЧиО313
4Математика 202Русск. язык405
5Физика 210Кыргыз тили309/404
6Иностран.язык401Русск. литерат.405
7    
8    

 

                                                                                                                                                              

     
 

П

О

Н

Е

Д

 

0   Физика 202
1ИХТ210Физич.культурас/зРусск. язык405
2Математика 408Русск. язык405Технология 311
3Информатика 303Иностран. язык402Русск. литерат.405
4Иностран. язык410/408Информатика 303Физич. культурас/з
5Физич.культурас/зКыргыз тили202Информатика 303
6Русск. язык210История Кырг.402Иностран. язык311/410
7      
В

Т

О

Р

Н

И

К

0  Физика 202  
1Русск. язык210Математика 202История Кырг.407
2Математика 408Русск. язык405Математика 202
3Кыргыз тили210/310География 402Русск. язык405
4География 402Русск. литерат.405Кыргыз тили311/310
5Биология 106Классный час402Иностран. язык410/311
6Иностран. язык410/210  География 402
7  Классный час311
 

С

Р

Е

Д

А

0      
1Русск. язык409Технология 210Музыка 208
2Технология 210География 402Математика 202
3Кыргыз тили210/310Математика 202Корейский язык311
4Математика 408Иностран. язык402География 402
5Музыка 208Кыргыз тили210Иностран. язык307/209
6Иностран. язык410/408Биология 311Кыргыз тили210/310
7      
Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

0  Физич.культурас/зФизика 107
1Русск. литерат.409Музыка 208Миров. история407
2Математика 210Русск . язык405Математика 202
3Ист.Кырг. и мир.313Математика 202Кыргыз тили210/310
4Физич.культурас/зМиров. история313Русск. язык405
5Иностран. язык410/210Кыргыз тили202Русск. литерат.405
6ЧиО313Иностран. язык402Физич.культурас/з
7Классный час408    
П
Я
Т
Н
И
Ц
А
0  Физика 107  
1Биология 311Кыргыз адабияты 402Математика 202
2География 402Математика 202Русск. язык311
3Ист.Кырг. и мир.210Русск. язык405Корейский язык311
4Кыргыз адабияты210Русск. литерат.405ИХТ311
5Русск. язык210ИХТ402Кыргыз адабият311
6Русск. литерат.210  Биология 311
7